INVERZNÍ VZTAH MEZI MOČOVOU EXKRECÍ BIOPYRINŮ A HLADINAMI BILIRUBINU V SÉRU


Zdroj: http://www.ceska-hepatologie.cz/editor/genhtml.pl?loc=hepatologie&table=kv14

KRÁSLOVÁ I1, 2,MUCHOVÁ L1,2,DUDKOVÁ L1, NOVOTNÝ L4, YAMAGUCHI T4, VÍTEK L1, 2

1Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky, 24. Interní klinika, 3Ústav hygieny a epidemiolgie, 1. LF UK v Praze, 4Department of Medical Genetics, Medical Research Institute, Tokyo Medical and Dental University, Tokyo, Japan

Úvod:

Oxidační stress hraje významnou roli v patogenezi celé řady chorob. Bilirubin patří mezi velmi významné antioxidační substráty. Bylo prokázáno, že benigní hyperbilirubinémie chrání před koronární i periferní aterosklerózou. Cílem naší studie bylo analyzovat význam močové exkrece biopyrinů u jedinců s benigní hyperbilirubinémií (Gilbertův syndrom, GS). Jedná se o nový marker oxidačního stresu vznikající katabolismem antioxidačně působícího bilirubinu a bylo prokázáno, že tento marker pozitivně koreluje s koronární aterosklerózou.

Metodika:

Vzorky moči od 31 jedinců s GS a 31 zdravých dárců krve bylo uskladněno při –800C až do provedení analýzy. Koncentrace biopyrinů v moči byla měřena v dubletu inverzním ELISA testem s protilátkou 24G7 namířenou proti bilirubinu. Tato protilátka obsahuje epitop proti dipyrolické oblasti bilirubinu a rozpoznává bilirubin stejně tak jako jeho oxidační metabolity. Jako standard byl použit nekonjugovaný bilirubin. Výsledky byly vyjádřeny v arbitrárních jednotkách (U) v důsledku chybění kontrolního materiálu v čisté formě. Koncentrace biopyrinů v moči byla korigována na koncentraci kreatininu v moči. Finální výsledky byly vyjádřeny v arbitrárních jednotkách biopyrinů na g kreatininu.

Výsledky:

Obě skupiny se podle předpokladu významně lišily v koncentraci sérového bilirubinu (29.9±10.2 vs 9.9±3.04, p<0.05). U jedinců s GS však byly zjištěny ve srovnání s normobilirubineickou populací zdravých dárců krve velmi významně nižší hladiny biopyrinů (16.0±23.0 vs. 102.2±137.9, p<0.0001), ve shodě s vysokou antioxidační kapacitou séra jedinců s GS.

Závěr:

V naší studii byl zjištěn výrazný inverzní vztah mezi hladinami bilirubinu v séru a vylučováním byopyrinů močí. Nízké koncentrace močových biopyrinů jsou velmi pravděpodobně důsledkem nízké úrovně oxidačního stresu jedinců s benigní hyperbilirubinémií.